IBM SERVER , จำหน่าย IBM SERVER , ขาย IBM SERVER , ราคา IBM SERVER , ตัวแทนจำหน่าย IBM SERVER , SERVER IBM

บริษัท IBM (อังกฤษ: International Business Machines, IBM) หรือชื่อเล่น บิ๊กบลู (ยักษ์สีฟ้า) เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายใหญ่ของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา มีพนักงานมากกว่า 330,000 คนทั่วโลก ไอบีเอ็มก่อตั้งมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 และเป็นบริษัทสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก[ต้องการแหล่งอ้างอิง] มีสาขามากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ไอบีเอ็มเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเมนเฟรมและนาโนเทคโนโลยี ประวัติ IBM บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราตั้งครุฑ

IBM SERVER , จำหน่าย IBM SERVER , ขาย IBM SERVER , ราคา IBM SERVER , ตัวแทนจำหน่าย IBM SERVER , SERVER IBM


-
-
-
-
-
-
-
ราคา IBM SERVER
B. (ex.vat)
รับฟรี

-
-
-
-
-
-
-
ราคา IBM SERVER
B. (ex.vat)
รับฟรี

-
-
-
-
-
-
-
ราคา IBM SERVER
B.(ex.vat)
รับฟรี

-
-
-
-
-
-
-
ราคา IBM SERVER
B.(ex.vat)
รับฟรี

-
-
-
-
-
-
-
ราคา IBM SERVER
B.(ex.vat)
รับฟรี

-
-
-
-
-
-
-
ราคา IBM SERVER
B.(ex.vat)
รับฟรี

-
-
-
-
-
-
-
ราคา IBM SERVER
B.(ex.vat)
รับฟรี

-
-
-
-
-
-
-
ราคา IBM SERVER
B.(ex.vat)
รับฟรี