solidworks , จำหน่าย solidworks , ราคา solidworks, solidworks ราคาถูก , ขาย solidworkssolidworks , จำหน่าย solidworks , ราคา solidworks, solidworks ราคาถูก , ขาย solidworks
      SolidWorks 3D CAD คือ โปรแกรมชั้นนำด้านการออกแบบ 3 มิติ สำหรับงานตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยข้อเด่นของตัวโปรแกรมคือการใช้งานที่ง่าย ออกแบบได้อย่างแม่นยำ มีเครื่องมือที่ช่วยให้การออกแบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตได้ทันที

จำหน่าย SolidWorks

SLWSTD2017

SolidWorks stand 2017
SLWP2017 SolidWorks Pro 2017
SLWPM2017 SolidWorks premium 2017
SLWNW2017 SolidWorks network 2017
     

 

SolidWorks Premium

SolidWorks Premium ครอบคลุมการทำงานด้านการออกแบบ 3 มิติ ในทุกด้าน  ทั้งด้านงานวิเคราะห์ชิ้นงาน (Simulation) ทวนสอบคุณภาพชิ้นงาน(Validation) การเขียนแบบไฟฟ้า(ECAD/MCAD) การเขียนท่อในโรงงาน(Wire and Pipe routing) และยังครอบคลุมถึงความสามารถที่มีใน SoidWorks Professional ด้วย

SolidWorks Premium ช่วยให้คุณทราบความสามารถในการถผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียด ซับซ้อน ก่อน การออกแบบประบวนการผลิต ด้วย ค่าพิกัดความเผื่อ(Tolerance) เนื่องจาก ในกระบวนการผลิตย่อมมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่มากก็น้อย จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนนั้น ซึ่ง SolidWorks Premium สามารถช่วยคุณวิเคราะห์ค่าเหล่านี้ได้โดยใช้ครื่องมือ Tolerance analysis อีกทั้ง SolidWorks Premium  ช่วยในการทำงานร่วมกันกับไฟล์ IDF และPADS  ซึ่งเป็นมาตราฐานของโปรแกรม ECADสำหรับการออกแบบ Printed Circuit Board (PCB) ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างแบบแปลนสำหรับงาน เดินท่อ เดินสายไฟ ได้ นอกจากนี้คุณสามารถทำงาน ร่วมกับข้อมูลที่ได้มาจากเครื่อง 3D สแกนได้

 

 

SolidWorks Professional

SolidWorks Professional มีเครื่องมือเพิ่มเติม SolidWorks Standard จึงสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มั่นใจในความแม่นยำ และสามารถช่วยคุณในการสื่อสารได้  เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสารให้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้
•    Libraries ของชิ้นงานมาตรฐาน
•    Costing ช่วยในการประมาณราคา
•    Utilities ช่วยในการค้นหาข้อผิดพลากในการออกแบบ
•    Photoview 360 ช่วยในการสร้างภาพเสมือนจริง
•    e-Drawing professional ช่วยในการดูภาพชิ้นงาน โดยสามารถดูภาพชิ้นงาน โดยที่มีหรือไม่มีโปรแกรม SolidWorks ก็ได้ และสามารถทำการ mark up เขียนหมายเหตุ ต่าง ๆ พร้อมทั้งดูภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบได้ 
นอกจากนี้ SolidWorks Professional ช่วยให้คุณสามารถจัดการและควบคุมระบบ CAD ไฟล์ได้

 

SolidWorks Standard

SolidWorks Standard เหมาะกับงานด้านออกแบบ เนื่องจาก SolidWorks Standard มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้คุณออกแบบได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถออกแบบได้หลากหลาย เช่น การออกแบบชิ้นงาน 3D (parts) การออกแบบชิ้นงานประกอบ(assemblies) การสร้างแบบงานสำหรับการผลิต(2D Drawing) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเฉพาะทาง เช่น การทำแผ่นคลี่(Sheet Metal) การทำแนวเชื่อม(Weldments) การออกแบบชิ้นงานที่มีผิวงานซับซ้อน(Surfacing) และการออกแบบแม่พิมพ์ จึงทำให้ซอฟแวร์ SolidWorks Standard เป็นซอฟแวร์ที่นิยมมากในปัจจุบัน

 

solidworks , จำหน่าย solidworks , ราคา solidworks, solidworks ราคาถูก , ขาย solidworks